پژوهش های قاجارشناسی ایرج افشار

پژوهش های قاجارشناسی ایرج افشار

می آید و طبعاً شناخت دقیق آن برای شناسائی تاریخ معاصر و جامعة ایران امروز بسیار سودمند بلکه لازم است، همواره و از نخستین روزهای مقاله نویسی علاقه و توجّه افشار را جلب کرده است. نخستین کوششهای آن زنده یاد مربوط به شناسائی برخی رجال روشنفکر عصر مشروطه و ماقبل آن…