اسارت یک کودک در چنبره ارتجاع پان ترکیسم و سوءاستفاده سیاسی از وی

اسارت یک کودک در چنبره ارتجاع پان ترکیسم و سوءاستفاده سیاسی از وی

در ماده هفتم کنوانسیون حقوق کودک آمده است، که کشورهای عضو حق كودك براي حفظ هويت خود از جمله مليت، نام و روابط خانوادگي را «طبق قانون» خود می توانند تضمين کنند. یعنی اگرچه نام گذاری برای کودکان اختیار والدین است اما این اختیار در قلمرو قانون معنی پیدا می…