سخنی با رییس جمهور، چهار دغدغه مهم ملی از نظر برنده جشنواره فارابی/بهزاد عطارزاده

 علوم انسانی، در عالی‌ترین سطح، آگاهی ملی و در سطح دیگر، تأمل دربارة مسائل و مصالح عمومی ملت است. آنچه در ارتقاء علوم انسانی به‌طور خاص و پیشرفت آموزش عالی به‌طور عام باید در نظر داشت، نسبت نهاد دانشگاه با آگاهی ملی و مسائل عمومی ایرانیان است. علوم انسانی اگر…