سخنی چند در کیستی فرهنگی و ملی مردم جمهوری اران

سخنی چند در کیستی فرهنگی و ملی مردم جمهوری اران

 اشک چشم]. شناخت و تجزیه و تحلیل دقیق علمی از کیستی (هویت) ملَی این سرزمین آنچنان که بوده‌اند و دگرگونیهائی که در درازای رویدادهای سیاسي ـ اجتماعی دویست ساله در کیستی ملَی آنان پدید آمد برای ما ایرانیان از ضروریات است.با تکیه بر چنین شناختی است که ما (ایرانیان) خواهیم…