کتاب «وانه کُردی» جمع آوری خواهد شد/ سیاست های جدید آموزش و پرورش در راستای اصل 15 ق.ا

کتاب «وانه کُردی» جمع آوری خواهد شد/ سیاست های جدید آموزش و پرورش در راستای اصل 15 ق.ا

کتاب وانه کُردی به عنوان کتابی هشتاد صفحه ای برای تدریس بخش آزاد «ادبیات بومی» (در کتاب زبان فارسی ششم)در حالی منتشر شد که وزارت آموزش و پرورش از انتشار آن بی خبر بود. به گزارش «آذریها» انتشار خودسرانه چنین کتابی که با سوء استفاده برخی از عناصر قوم گرا…