نام آران و شروان برای شمال رود ارس در نقشه های دولت عثمانی

نام آران و شروان برای شمال رود ارس در نقشه های دولت عثمانی

نام آذربایجان در سال ۱۹۱۸ میلادی توسط حزب مساوات و با حمایت دولت عثمانی برای سرزمین های شمال رود ارس بکار گرفته شد. این نقشه 120 سال قبل به مانند سایر نقشه های تاریخی از نام شروان و آران برای سرزمین های عزیز شمال رود ارس استفاده کرده است.