سودان جنوبی بهشت تجزیه طلبان؛سازمان ملل خواستار توقف سریع درگیریها شد

سودان جنوبی بهشت تجزیه طلبان؛سازمان ملل خواستار توقف سریع درگیریها شد   شورای امنیت سازمان ملل متحد، از گروههای درگیر در سودان جنوبی خواسته است تا بسرعت به این درگیریها پایان دهند و اجازه ندهند که این خشونتها گسترش یابد.اعضای شورای امنیت با اکثریت کامل درگیریها در این منطقه را…