⁣پنجم اسفندماه، جشن سپندارمذگان و روز عشق

⁣پنجم اسفندماه، جشن سپندارمذگان و روز عشق

پیش‌گامی و آزادی دختر در عشق‌ورزی و ازدواج از آیین‌های زن/ مادرسالاری است که به دلیل ارزش اجتماعی برتر و حرمت تقدّس‌آمیز بانوان، حق انتخاب و پیش‌قدمی در موضوع ازدواج بر خلاف جوامع یا اعصار مرد/ پدرسالار، از آن زنان بوده است. در شاهنامه تهمینه شبانگاه به خوابگاه رستم می‌‌آید…