جمهوری باکو: یافت شدن سکه های ساسانی در شهرستان جلیل آباد

کشاورزي يافته شدند. اين سکه هاي ساساني ، نقره اي هستند و به سده هفتم و هشتم تعلق دارند.اين معلم تاريخ افزود مشابه اين پول ها در دوره حاکميت فئودوسي دوم ، حکمران بيزانس نيز استفاده مي شده است.اين معلم تاريخ روستاي شاطرلو شهرستان جليل آباد در جنوب جمهوري باکو…