مولتی کالچرالیسم؛ مبانی سیاست دینی حاکم بر جمهوری آذربایجان/برهان حشمتی

مولتی کالچرالیسم؛ مبانی سیاست دینی حاکم بر جمهوری آذربایجان/برهان حشمتی

دولت جمهوري آذربايجان بر لائيک بودن نظام سياسي اين کشور تاکيد دارد و بطور دائمي بر حاکم بودن اصل «جدايي دين از دولت» بر اين کشور تاکيد مي کند، اما در عمل ، دولت جمهوري آذربايجان از جمله حاکميت هايي است که بيشترين دخالت را در حوزه ديني اعمال مي…