سیاست چندفرهنگ گرایی و مسلمانان بریتانیا

سیاست چندفرهنگ گرایی و مسلمانان بریتانیا

از این مهاجران بوده است. از جمله گروه های مهاجر در بریتانیا، مسلمانان هستند که چگونگی برخورد دولت مرکزی بریتانیا با آنان از بحث های مناقشه برانگیز در طی این سال ها بوده است. به ویژه پس از حملات سال 2005 متروی لندن، بسیاری از بریتانیایی ها و به ویژه…