ملاحظه‌ای درباره موانع توسعه در اندیشه سیدجواد طباطبایی؛ پرواز ناموفق غازها

ملاحظه‌ای درباره موانع توسعه در اندیشه سیدجواد طباطبایی؛ پرواز ناموفق غازها

  دکتر جواد طباطبایی مشکل اصلی «توسعه» در ایران را «فرهنگی» می‌داند. توسعه را نمی‌توان تحولی مکانیکی دانست و گمان کرد که با تغییر پاره‌ای از مناسبات و دست‌کاری اجزائی از جامعه توسط یک مرکز فرماندهی، مناسبات و کلیت جامعه هم تغییر پیدا کنند. آنچه را بیش از هر چیز…