دمیرتاش: AKP شاخه سیاسی داعش است

اند. حکومت با توسل به این که کردها خندق حفر کرده اند و سنگر ساخته اند قتل عام به راه انداخته است. این مردم برای جلوگیری از قتل عام شما است که دست به این کار زده اند.وی در ادامه اظهارات خود تصریح کرد: کردهایی که در این درگیری ها…