لبنان، ترکیه و افغانستان، خشمگین‌ترین و ناراحت‌ترین کشورها

لبنان، ترکیه و افغانستان، خشمگین‌ترین و ناراحت‌ترین کشورها

مؤسسه گالوپ پیمایشی جهانی درباره وضعیت عاطفی مردم در بیش از صد کشور جهان انجام داده و از پاسخ‌دهندگان در کشورهای مختلف درباره تجربیات اخیر آنها از خشمگین‌شدن، ناراحتی، اضطراب، نگرانی، درد جسمانی، و از سوی دیگر لذت، آرامش و استراحت، آموختن چیزی، لبخند یا خنده و برخورد با احترام…