ایرانخواهی و تجدد در اشعار و اندیشه های میرزا معجز شبستری

ایرانخواهی و تجدد در اشعار و اندیشه های میرزا معجز شبستری

 و بی سوادی و واپس گرایی جامعه ایرانی دوره قاجاری دل آزرده بودند. آنچه از معجز باقی مانده دیوان اشعاری است به زبانهای ترکی اذربایجانی و  فارسی و چند نامه. غالب اشعار بازمانده از او به ترکی آذربایجانی است و حاوی نقد هایی گزنده بر واپس گرایی. میرزاعلی معجز شبستری…

نگاهی گذرا به نیمه پنهان و مغفول پیشه وری

نگاهی گذرا به نیمه پنهان و مغفول پیشه وری

بررسی و تجزیه و تحلیل شخصیت سیاسی پیشه وری و کارنامه وی نباید محدود به دوران یک ساله فرقه دموکرات باشد. پیشه وری یک فعال کمونیست مومن بود که رقابت های سیاسی اش با سایر ین تبدیل به یکی از فاکتورهای تعیین کننده آینده اش شد. پیشه وری در اواخر…