شبیخون ترکیه

شبیخون ترکیه

اسلام ذوالقدر: آشوب جهانی که پیامد یک رشته سیاستگذاری‌های سلطه‌جویانه از سوی قدرت‌های بزرگ جهانی و منطقه‌ای است، سبب شده است تا بازیگران نظام بین‌الملل برای فشار بر رقیبان و شکست آنان، تهاجم به حوزه‌های بنیادین مانند فرهنگ و آموزش یکدیگر را نیز در دستورکار قرار دهند. حوزه آموزش یا…