میزان بدهی شرکت دولتی نفت باکو شش میلیارد دلار اعلام شد

اقتصادي «خزر - اروپا» اطمينان خاطر داد که بدهي شش ميليارد دلاري ، مشکلي براي سوکار ايجاد نمي کند. معاون سوکار در امور اقتصادي گفت : « بدهي هاي سوکار با حساسيت مديريت مي شود. ميزان بدهي بازپس داده شده در سال جاري، چندان زياد نيست.  وام ها براي خريد…