شماره دوم سیاست نامه منتشر شد

شماره دوم سیاست نامه منتشر شد

فصل اول: "درآمد"در باب سیاست نامه"اقتداء به ارسطو" / محمد قوچانی (سردبیر)درآمدی بر نظریه "حکومت معتدل" و طرح این نظر که چرا جمهوری از دموکراسی به آزادی نزدیک تر است؟"راه چهارم روشنفکری" / سید صادق حقیقتتاملی در یادداشت سردبیر در اولین شماره ی سیاست نامهفصل دوم: "دیدار"گفت و گو با…