شماره سوم “ایرانشهر امروز” منتشر شد

شماره سوم “ایرانشهر امروز” منتشر شد

شماره سوم مجله ایرانشهر سوم وابسته به دایره المعارف بزرگ اسلامی منتشر شد. این شماره نشریه با سرمقاله ای از استاد سیدجواد طباطبایی به نام "زبان ملی و برنامه آموزش زبان محلی" آغاز می شود.هم چنین در این نشریه تخصصی مطالبی مانند «نام و قلمرو ایران و ایرانیان در نخستین…