تبریزی ها در برف و باران نیز گرفتارند

تبریزی ها در برف و باران نیز گرفتارند

برف و باران نمی بارد ، مردم تبریز از آلودگی هوا ،  ترافیک و ... در عذاب هستند، می بارد شهر تعطیل می شود. برخی از تحلیلگران، ناظران بی طرف و شهروندان می‌گویند تبریز دچار مدیریت ناتوان شهری است.جامعه شناس ها و روانشناس ها معتقدند انباشت مطالبه ها و ناکارآمدی…