هویت ایران و ایرانی در اشعار استاد شهریار

هویت ایران و ایرانی در اشعار استاد شهریار

مقدمه : استاد شهریار یکی از شاعران بسیار ارزنده ایران همواره با کمک گرفتن از مخزن اندوخته‌های اجتماعی ، ادبی و فرهنگی خود منشأ تاریخی ، شخصیت و هویت ملی خویش را آشکار نموده و به معرفی پایگاه و حافظه تاریخی مردم ایران زمین پرداخته است . از این رو…