مسئول تامین امنیت استان آذربایجان شرقی کیست؟ (به بهانه ی تجمع پان ترکیستها در یک قبرستان تبریز)

مسئول تامین امنیت استان آذربایجان شرقی کیست؟ (به بهانه ی تجمع  پان ترکیستها در یک قبرستان تبریز)

اخیرا به بهانه درگذشت یکی از عناصر قومگرا ، عده ای از عناصر شناخته شده ی پان ترکیست که به علت فعالیتهای ضد میهنی و ضد امنیتی و حتی جاسوسی سابقه ی دستگیری و زندان نیز دارند، در یکی از قبرستانهای تبریز تجمع کردند.در تجمع قبرستانی عناصر قومگرا که افرادی…