جنجال و شانتاژ بر سر یک نام

جنجال و شانتاژ بر سر یک نام

و گدازی نیز توسط افراد مختلف در این زمینه نوشته شده است.شنیدن خبر برای من بسیار عجیب بود چرا که نام‌های ترکی برای نام‌گذاری کودکان علاوه بر آذربایجان در سایر مناطق ایران نیز مرسوم است و بسیاری افراد غیر آذری نیز هستند که نام های آیدین و سولماز و آیناز…

نقش آذربایجان در تحکیم ایرانی گری

نقش آذربایجان در تحکیم ایرانی گری

از جمله ايراداتي كه به پهلوي اول و سياست‌هاي ملي او گرفته‌اند تبليغ و تقويت باستان‌گرايي است؛ برخي در تشريح و مذمت باستان‌گرايي عصر پهلوي تا آنجا پيش رفته‌اند كه اين پديده را از ويژگي‌ها و مشخصه‌هاي اصلي سياست‌هاي ملي آن سلسله برشمرده‌اند و اساساً گروه‌هاي قوم‌گرا و نيز هواداران…