شکست اردوغان، پیروزی قومی گرایی کرد و ترک

شکست اردوغان، پیروزی قومی گرایی کرد و ترک

را در مجلس قانونگذاری آینده نمایندگی می کنند.در استانهای کردنشین شرق ترکیه، برنده اصلی، حزب دموکراتیک خلقها، بزرگترین و تنها تشکیل سیاسی قانونی کردهای ترکیه است. در دوره های قبل در همین منطقه، بخشی از کردها به حزب عدالت و توسعه رای می دادند اما این بار بخش عمده رای…

شکست برنامه حمایت از داعش در ارومیه

شکست برنامه حمایت از داعش در ارومیه

قرار گرفته بودند در خیابان خیام جمع شدند و شعار های "حمایت از داعش" و "ترکیه" سر دادندعدم استقبال مردم ارومیه از این نفرت پرافکن های قوم گرای پانترک باعث شد این تجمع ساعتی طول نکشد.بعد از این آبرو ریزی توسط گروهک پانترکیسم خواستند شکست خود را با پخش های…