مواضع کودکانه و ارتجاعی در شورای شهر تبریز

مواضع کودکانه و ارتجاعی در شورای شهر تبریز

خطاب به سفیر ایروان در خصوص گسترش مناسبات شهری و اقتصادی. به گزارش آذری ها به نقل از رسانه های محلی تبریز، حبیب شیری آذر در جلسه صبح 6 مهر شورای شهر با انتقاد از مصاحبه شهردار تبریز در خصوص ایجاد روابط با ایروان گفت : تصمیم گیری در مورد ارتباط…