ایران در گذرگاه تاریخ/صادق سجادی

ایران در گذرگاه تاریخ/صادق سجادی

    در بسياري از منابع كهن عصر اسلامي، سرزمين ايران را ايران شهر و عراق را دل ايرانشهر خوانده‌اند زيرا در نزديك‌ترين دوره تاريخي به اسلام، تختگاه ساسانيان بوده است. مقدسي (متوفاي ٣٥٥ق) آورده است كه بهترين و معتدل‌ترين نقطه زمين، «ايرانشهر» است كه سرزميني است از شرق به…