اقدام خلاف قانون اساسی در سقز / تهیه و تدریس کتاب درسی به زبان کُردی؟

اقدام خلاف قانون اساسی در سقز / تهیه و تدریس کتاب درسی به زبان کُردی؟

 رونمایی شد.این اقدام غیر قانونی در حالی صورت می گیرد که اصل پانزده قانون اساسی صریحا مقرر می دارد کلیه کتب درسی باید به زبان فارسی تهیه و تنظیم شود.بخش نخست اصل 15 مقرر می دارد: "زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و…