آموزش شکاف قومیتی! اقدام علیه قانون اساسی و حاکمیت ملی در مجلس

آموزش شکاف قومیتی! اقدام علیه قانون اساسی و حاکمیت ملی در مجلس

  قانون ، مهرشاد ایمانی: شايد اين روزها را بتوان با همان پيچ تاريخي معروف همتراز دانست ولي به نظر برخي مسئولان تنها منافع شخصي و جرياني خود را پيشه گرفته‌اند و براي آن‌ها اهميتي ندارد كه برسر ملت و كشور در اين بازه مهم و حساس چه خواهد آمد.…