تعامل دوسویه عاشورا و فرهنگ ایرانی

تعامل دوسویه عاشورا و فرهنگ ایرانی

تاثير فرهنگ ايراني بر فرهنگ عاشورا سخن گفته شود. بايد در نظر داشته باشيم كه تاثيرگذاري يك امر دوسويه است و نمي‌توان دو پديده فرهنگي را در كنار هم نهاد و نتيجه اين همنشيني را يكسويه دانست و معتقد بود كه فقط يكي نقش دهندگي و ديگري فقط نقش گيرندگي…