ایرانی ها و اعراب

ایرانی ها و اعراب

وجود دارد. عربها از ایرانیان بدشان می آید ( البته نه همه) و ایرانیان هم از عربها بدشان می آید ( باز نه همه). اما واکنش عربها نسبت به ایرانیان با واکنش ایرانیان نسبت به عربها، هر چند که هر دو خصم آلود است، باهم فرق دارند. عربها می توانند…

قوم گرایی را با قوم گرایی نمی توان پاسخ داد

قوم گرایی را با قوم گرایی نمی توان پاسخ داد

آرزومند ترقی و تعالی، هیچگاه نباید از نظر دور دارد. از این رو انتشار بیانیه‌هایی چون "منشور کانون مبارزه با نژاد‌پرستی و عرب‌ستیزی در ایران" (3 خرداد 1390) را نیز به‌رغم بی‌اطلاعی از جدیّت بنیانگذاران این کانون در پیگیری این هدف، اینکه آیا اقدامی‌است مقطعی در ایجاد یک عنوان خبری…