همگرایی در آذربایجان

همگرایی در آذربایجان

احتمال بروز و فعال شدن گسل‌ها و شکاف‌های قومی و مذهبی به مراتب بيشتر از جوامع همگن می‌باشد. بروز تقابل‌ها موجب آسيب‌پذيری انسجام و همگرايي ملی از يکسو و تشديد مرکزگريزی از سوی ديگر خواهد شد.ايران از آن جهت که از منظر وجود برخی شاخصه‌های فرهنگی کشوری متنوع محسوب می‌شود…