بحران شبه جزیره کریمه و ژئوپلیتیک ما

بحران شبه جزیره کریمه و ژئوپلیتیک ما

چالشهای میان آنها با تاتارهای  شبه جزیره کریمه پیدایش مجموعه ای از رهبران پانترکی بود که توانستند به جریان نوظهور پانترک  در امپراتوری عثمانی کمک کنند، از تربیت یافتگان این جریان محمد امین رسول زاده مبدع جهموری به اصطلاح آذربایجان در بخشی از قفقاز جنوبی(آران و شروان) در سال 1918…

کدهای ژئوپلتیک در روابط ایران و آذربایجان

کدهای ژئوپلتیک در روابط ایران و آذربایجان

ويژگي مهم نقش متغيرهاي ژئوپليتيك در شكل گيري روابط ميان كشورها دير پا بودن و ثبات آن در طول زمان است، اين امر برخلاف نقش متغيرهاي سياسي است كه در طول زمان دچار تغيير و دگرگوني ميشوند. در واقع روابط مبتني بر متغیرهای ژئوپليتيك بر پايه جغرافيا و روابط مبتني…