همگرایی در آذربایجان/عطالله عبدی

همگرایی در آذربایجان/عطالله عبدی

  امروزه کمتر کشور يا جامعه‌ای را می‌توان يافت که داراي همگوني باشد. اگرچه نفس وجود تنوع امری مطلوب و موجب تحرک و پويايي و بالندگی فرهنگی است؛ اما در صورت عدم مديريت صحيح و دخالت بيگانگان، احتمال بروز و فعال شدن گسل‌ها و شکاف‌های قومی و مذهبی به مراتب…