تأملی بر ریشه‌های ایران‌ستیزی در قفقاز و آناتولی

تأملی بر ریشه‌های ایران‌ستیزی در قفقاز و آناتولی

و احضار سفیر جمهوری آذربایجان در تهران به وزارت امور خارجه و ابلاغ اعتراض شدید‌اللحن دولت ایران را در پی داشت. این مورد یکی از تازه‌ترین نمونه‌های آزردگی و رنجش ایرانیان نسبت به اظهارات و اقدامات صورت‌گرفته در شمال ارس در رابطه با مسألۀ آذربایجان و هویت آذری در ایران…