مقدمه ای بر مطالعه ژنتیکی و تبارشناسی مردمان تُرک

مقدمه ای بر مطالعه ژنتیکی و تبارشناسی مردمان تُرک

متخصصین علوم ژنتیک تحقیقات علمی وسیعی در رابطه با یافتن پاسخ به این پرسش انجام داده اند که آیا مردم ترکیه امروزی خویشاوندان ترکهای مناطق آسیای مرکزی هستند که به آناتولی کوچ کرده اند و یا ساکنان اصلی سرزمین آناتولی بوده اند که توسط ترکان عثمانی و طی فرایندی مانند…