اصالت ایرانی شیعیان میانمار

اصالت ایرانی شیعیان میانمار

مي‌بردند در ماه‌هاي اخير بر شدت مظلوميت آنان افزوده شد و برخي گروه‌هاي مذهبي بودايي در سايه حمايت‌هاي سياسي دولتمردان اين کشور و سکوت مجامع بين‌المللي سياست تبعيض نژادي و مذهبي را در پيش گرفتند.  آمارهاي مختلفي از ميزان آسيب‌هاي وارده به مسلمانان ميانمار همينطور تعداد کشته شدگان فاجعه اخير در…