دیدگاه بزرگان و صاحب نظران دربارهٔ شاهنامه و فردوسی

دیدگاه بزرگان و صاحب نظران دربارهٔ شاهنامه و فردوسی

چو این نامور نامه آمد به بُن ز من روی کشور شود پرسخُن از آن پس نمیرم که من زنده‌ام که تخم سخن من پراگنده‌ام هر آنکس که دارد هش و رای و دین پس از مرگ بر من کند آفرین   صاحب‌نظران و پژوهشگران دربارهٔ شاهنامه چه می‌گویند؟ در…

📜جاودانْ‌ خِرَد

📜جاودانْ‌ خِرَد

بزرگا! جاود‌انْ‌مرد‌ا! هُشیواری و د‌انایی نه د‌یروزی که امروزی، نه امروزی که فرد‌ایی همه د‌یروزِ ما از تو،‌ همه امروزِ ما با تو همه فرد‌ایِ ما د‌ر تو، که بالایی و والایی چو زینجا بنگرم، زان‌سوی دَه قرنت همی‌بینم که می‌گویی و می‌رویی و می‌بالی و می‌آیی به گِرد‌ت شاعرانْ…