تأسیس پایگاه نظامی آمریکا در آذربایجان و امنیت جمهوری اسلامی ایران/فرزاد صمدلی

تأسیس پایگاه نظامی آمریکا در آذربایجان و امنیت جمهوری اسلامی ایران/فرزاد صمدلی

اين واقعيت كه اگر آذربايجان به ناتو بپيوندد، تمامي مرزهاي شمال ايران در محاصره ناتو درخواهد آمد و به نوعي نفوذ اسرائيل در منطقه را تقويت مي‌كند، ما را وامي‌دارد تا نسبت به سياست‌هاي آذربايجان بيشتر حساس بوده و با دقت كامل آن را دنبال كنيم. تقويت علقه‌هاي بين دو…