سخنرانی سران فرقه دموکرات علیه پان ترکیسم و ترکیه در مغازه های سنگی تبریز

سخنرانی سران فرقه دموکرات علیه پان ترکیسم و ترکیه در مغازه های سنگی تبریز

به هنگام اشغال شمال ایران توسط ارتش سرخ کمیته ایالتی حزب توده در آذربایجان به مثابه ستون پنجم اتحاد شوروی منافع این دولت را در ایران به پیش می‌برد و بیشتر سران فرقه دموکرات بعدی پیش از اعلام موجودیت رسمی آن در شهریور 1324 در قالب این کمیته فعالیت کرده…