تظاهرات ملی تبریز نوروز 1324/ کاوه بیات

تظاهرات ملی تبریز نوروز 1324/ کاوه بیات

     چکیده به رغم سعی و تلاش گسترده مقامات امنیتی شوروی برای سرکوب هرگونه تحرک ملی در حوزه تحت اشغال ارتش سرخ در تبریز از بدو هجوم ارتش سرخ به ایران  در شهریور 1320 ولی دامنه مخالفت با بیگانه کماکان برجای بود و منتظر اندک فرصتی برای بروز و…