فرهنگستان زبان آذری؛ چالش‌ها و فرصت‌های پیشرو

فرهنگستان زبان آذری؛ چالش‌ها و فرصت‌های پیشرو

تأسیسی را در کابینه آینده خود مطرح کرد که بعدها جزئیات آن از سوی استاندار آذربایجان شرقی موردبحث و بررسی قرار گرفت.پیشینه و سابقه مباحث، در خصوص فرهنگستان زبان آذری و یا تأسیسی مشابه، به انتخابات دور هشتم مجلس شورای اسلامی در سال 1386 بازمی‌گردد. در این دور محمدحسین فرهنگی…