پرسش‌ و پاسخ‌هایی درباره تاریخ، فرهنگ و زبان آذربایجان

پرسش‌ و پاسخ‌هایی درباره تاریخ، فرهنگ و زبان آذربایجان

ایرانی برای آذربایجان پرداختند.در این میان با طرح سوالات وشبهه های به فریب جوانان ودانشجویان پرداخته آنها را به طیف هواداران خو برای فعالیت های خاص هدایت می کردند. موسسه تاریخ فرهنگ دیار کهن با توجه به نیاز روزافزون دانشجویان وجوانان به پاسخگویی به سوالات وشبهه هایی که این گروهها…