معاون یک مرکز اسرائیلی: چندفرهنگ گرایی باکو می تواند به دنیا صادر شود

معاون یک مرکز اسرائیلی: چندفرهنگ گرایی باکو می تواند به دنیا صادر شود

بسيار مهم بنام تساهل ديني و ارزش هاي چندفرهنگ گرا دارد.»به گزارش خبرگزاري رسمي آذرتاج جمهوري باکو معاون «مرکز سيمون ويزنتال» گفت : « زندگي دوستانه و برادرانه پيروان مذاهب مختلف و نمايندگان تمامي خلق ها صرف نظر از تفاوت زبان و دينشان در جمهوري آذربايجان، برگزاري برنامه هاي تاريخي-فرهنگي…