خاورمیانه و بحران سوریه

خاورمیانه و بحران سوریه

در این کشور دست زده بودیم، اوضاع در کشوری که این روزها به واسطه ناآرامی چندتکه شده ؛ بهتر بود. اگر دولت اوباما زودتر وارد گود شده بود، شاهد بی ثبانی و البته تلفات کمتر بودیم. اگر اوباما زودتر در سوریه دست به کار شده بود شاید واژه ” سبعیت…