باکو به مجارستان پیشنهاد فعالیت اقتصادی مشترک در ایران داد

داشته باشند.» همچنين به گزارش خبرگزاري آپا، پيتر سيارتو، وزير تجارت و امورخارجه مجارستان نيز گفت: « پس از لغو تحريم هاي ايران، فضاي فعاليت تجاري در ايران خيلي مناسب شده است و مجارستان و  جمهوري آذربايجان مي توانند در ايران موسسه اقتصادي مشترک تاسيس کنند.»همچنين به گزارش سايت اينترنتي…