مشی راهبردی پان ترکیسم در ایران:حزب غیرقانونی؛ فعالیت قانونی

مشی راهبردی پان ترکیسم در ایران:حزب غیرقانونی؛ فعالیت قانونی

لنین «ترکیب مبارزه مخفی و علنی» را برای تمامی احزاب کمونیست جهان توصیه می‌کرد. از این منظر، همه آنها باید دارای یک بال مخفی و یک بال علنی باشند. تجربه حزب توده در ایران نیز نشان می­دهد که هرگاه این حزب فرصت فعالیت پیدا کرد، به ایجاد سازمان مخفی افسران…