فهلویات مغربی تبریزی

فهلویات مغربی تبریزی

 آنها را مي‌توان فهلويات مغربي نام نهاد در يك نسخة خطي از ديوان وي كه تاريخ كتابت آن 1014 است و به جناب آقاي عبدالمجيد مولوي تعلق دارد موجود مي‌باشد و دوست دانشمندم آقاي گلچين آنها را رونويس كرده و در دسترس اينجانب گذاشته‌اند، بنابراين بر خود فرض مي‌دانم كه…