سناریوی ایران؛چشم‌انداز سیاست منطقه‌ای

سناریوی ایران؛چشم‌انداز سیاست منطقه‌ای

پیش روی هر دو کشور قرار خواهد گرفت.ایالات متحده سعی کرد منازعه سیاسی اش را با ایران به «مذاکره» تبدیل نماید. در پی آن تجربه همکاری دو کشور در افغانستان به عراق نیز منتقل شد و دو کشور عناصر متضادی از سیاست خارجی  را برای حل بحران ها در معنی…