سوریه به کجا می رود؟!

سوریه به کجا می رود؟!

چه وی به “پایان تاریخ” تعبیر کرده تناقض نمی‌بیند؟ گفته است:باید از دو زاویه این موضوع را دید. اتفاقات ایجابی بسیار خوبی رخ داده است. برای همین باید گفت که رسیدن به دموکراسی بدون هزینه‌هایاجتماعی ممکن نیست. شاید مردم سختی بکشند و به دلیل نوع برخوردی که حکومت حاکم با…