فرهنگ واژگان آذری

فرهنگ واژگان آذری

از هنگامی که در سال ۱۳۰۴ احمد کسروی تبریزی رساله ای به نام « آذری یا زبان باستان آذربایجان » را در زمینه ی شناخت زبان استان آذربایجان پیش از ورود زبان ترکی بدان منتشر کرد ،تا به امروز نود سال می گذرد . در این دوران که آهسته آهسته…